Przy zakupie biokominka rabat 50% na biopaliwo ważny przez cały rok

Wybierz nasz biokominek i korzystaj z rabatu 50% na biopaliwo przez cały rok. Już teraz kupując w naszym sklepie dowolny model biokominka Uniflam otrzymasz kupon rabatowy uprawniający do zakupów paliwa do biokominka z rabatem aż 50%. Kupon będzie ważny przez rok od zakupu kominka.


REGULAMIN PROMOCJI

„Przy zakupie biokominka rabat 50% na biopaliwo ważny cały rok”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Przy zakupie biokominka rabat 50% na biopaliwo ważny cały rok” (Promocja) jest PARKANEX sp. z o. o. z siedzibą w Targowisku 501, 32-015 Kłaj, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000119466, NIP: 817-19-01-435, REGON: 831306030, kapitał zakładowy Spółki w wysokości 100.000,00 zł (Organizator).
2. Promocja polega na umożliwieniu Uczestnikowi zakupu biopaliwa z rabatem 50% po spełnieniu Warunków i na Warunkach Uczestnictwa w Promocji.
3. Promocja trwa od dnia 5.12.2018. do dnia 31.12.2019 przy czym dla możliwości skorzystania z rabatu przez rok kalendarzowy (365 dni) istotnym jest spełnienie Warunków Uczestnictwa w Promocji w okresie jej trwania.
4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Biokominek – rodzaj produktu oferowany do sprzedaży przez Organizatora w sklepie internetowym www.galeriakominkow.pl,
b) Biopaliwo – paliwo mające zastosowanie do Biokominków, oferowane do sprzedaży przez Organizatora w sklepie internetowym www.galeriakominkow.pl,
c) Promocja – promocja „Przy zakupie biokominka rabat 50% na biopaliwo ważny cały rok”, której zasady określa niniejszy Regulamin,
d) Regulamin – niniejszy regulamin Promocji,
e) Uczestnik – osoba fizyczna działająca jako Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów u Organizatora.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Promocji

1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:
a) Brak zaległości w regulowaniu zobowiązań względem Organizatora,
b) Zakup w okresie trwania Promocji za pośrednictwem konta założonego na stronie www.galeriakominkow.pl dowolnego Biokominka z oferty Organizatora,
c) Akceptacja niniejszego Regulaminu.
2. Przez udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz odnośnymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji objętej Regulaminem. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji oraz umożliwienia zakupu biopaliwa z rabatem a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Każdy Uczestnik biorąc udział w Promocji, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych osobowych przez Organizatora Promocji w powyżej wskazanym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi, który podał swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia, a także inne uprawnienia wynikające z RODO oraz odnośnych przepisów prawa.
3. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej biokominka, która była podstawą do uczestnictwa w Promocji, Uczestnik Promocji traci prawo uczestnictwa w Promocji.
4. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej względem Uczestników w przypadku braku możliwości nabycia biopaliwa z rabatem w Promocji wobec zaistnienia długotrwałego braku asortymentowego biopaliwa w magazynie Organizatora.
6. Promocja skierowana jest wyłącznie do konsumentów w rozumieniu odnośnych przepisów prawa, wyklucza się udział w promocji osób prawnych oraz przedsiębiorców.

§ 3. Zakup biopaliwa z rabatem

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunków Promocji Uczestnikowi zostanie przekazany na podany uprzednio przy rejestracji w sklepie internetowym www.galeriakominkow.pl. Kod rabatowy, umożliwiający zakup biopaliwa z promocyjnym rabatem. Zakup biopaliwa z promocyjnym rabatem możliwy jest wyłącznie z konta użytkownika sklepu internetowego www.galeriakominkow.pl, z którego dokonano zakupu Biokominka.
2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do jednostronnego wydłużenia powyższego terminu na dalszy czas określony w sytuacji wystąpienia problemów technicznych z przypisaniem kodu rabatowego do Uczestnika Promocji, o czym Organizator zawiadomi Uczestnika telefonicznie.
3. W okresie roku (365 dni) od momentu spełnienia warunków Promocji, Uczestnik przy użyciu udostępnionego przez Organizatora kodu rabatowego, upoważniony jest do zakupu Biopaliwa w sklepie internetowym www.galeriakominkow.pl z rabatem 50%.
4. Miesięczny limit zakupów biopaliwa z rabatem dla jednego Uczestnika Promocji wynosi 20 (słownie: dwadzieścia) litrów.
5. Zakup i dostawa biopaliwa w promocyjnej cenie odbywa się na ogólnych warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnym na stronie www.galeriakominkow.pl.
6. W przypadku gdy Uczestnik odstąpi od umowy sprzedaży biokominka, nie będzie uprawniony do skorzystania z Promocji, zaś w przypadku uprzedniego nabycia biopaliwa w promocyjnej cenie, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora Promocji różnicy pomiędzy ceną katalogową a ceną promocyjną, w terminie 7 dni od momentu utraty uprawienia do skorzystania z Promocji.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.galeriakominkow.pl.
4. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych mają wyłącznie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników
i Organizatora regulowany i oceniany jest wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania)
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w zakresie czasu trwania Promocji, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w Promocji.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.